Photo Photo
Home  //  กลุ่มงานในกองแผนงาน

 

ภาระงานกลุ่มงานงบประมาณ

 

งานงบประมาณรายจ่าย  (งบประมาณแผ่นดิน)

 

1. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • งานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้
 • งานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • งานฃี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร
 • งานจัดทำรายงานงบประมาณรายจ่าย
 • งานคลังข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

 • งานวิเคราะห์ประเด็นคำถามและตอบข้อประเด็นคำถาม (รวมถึงการรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ) พร้อมรวบรวมเอกสารประกอบในทุกผลผลิต
 • งานจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดในแต่ละประเด็นคำถาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูล
 • เสนอรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ต่อที่ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก การวางแผนและประเมินผล เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ

3. งานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

 • วิเคราะห์คำของบประมาณ และคัดเลือกโครงการสำคัญที่มีวงเงินคำขอสูง เพื่อดำเนินการตอบข้อประเด็นคำถาม โดยประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการ
 • วิเคราะห์/ตรวจทาน/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการตอบข้อคำถาม พร้อมรวบรวมเอกสารประกอบ
 • เสนอรายงานผลการวิเคราะห์ต่อที่ประชุมคณบดีผู้อำนวยการสำนัก การวางแผนและประเมินผล เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ

 

งานงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ

 • งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
 • งบประมาณรายจ่ายเงินทุนคณะ/สำนัก เงินกองทุนและเงินอื่น ๆ
 • งบประมาณรายจ่ายหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
 • งบประมาณรายจ่ายเงินกิจกรรมพิเศษ การศึกษาภาคปกติ
 • งบประมาณรายจ่ายศูนย์ต่าง ๆ ของสถาบัน

 

งานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  และประมาณการรายรับ

 • งานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายประเภทต่าง ๆ
 • งานชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ
 • งานจัดทำรายงานงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ
 • งานคลังข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

 • งานจัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต รายไตรมาส
 • และรายเดือน
 • งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต รายไตรมาส
 • และรายเดือน

 

งานรายงานค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณ

 • งานคำนวณค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด
 • งานรายงานผลค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต เสนอสำนักงบประมาณ

 


 

 

 

ภาระงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 

งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

1. งานสำรวจ

 • สำรวจภาวะการหางานทำ/ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของบัณฑิต
 • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
 • สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถาบันและความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฎิบัติงานสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
 • สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. งานประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ แบบออนไลน์ ทุกวิชา/อาจารย์

 • การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ/ส่งรายงาน
 • รายงานผลการประเมินให้คณะ

 

งานสถิติและสารสนเทศ

1. งานจัดเก็บข้อมูลสถิติ สารสนเทศ

 • ด้านบุคลากร
 • ด้านการเรียนการสอน
 • ด้านนักศึกษา
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการเงินและงบประมาณ
 • ด้านบริการวิชาการ
 • ด้านอาคารสถานที่

2. งานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

3. งานจัดทำรายงานประจำปี

 • รวบรวมผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
 • จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี
 • จัดพิมพ์รายงานประจำปี
 • เผยแพร่รายงานประจำปี

4. งานจัดประชุมคณะทำงานระบบ QAIS เพื่อหารือในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน และรายงานความก้าวในที่ประชุม ทคอ.การวางแผนและประเมินผล

5. งานการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และการอนุมัติข้อมูลในระบบ QAIS ให้ทุกหน่วยงาน

 

งานสนับสนุนการวิจัย

1. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน

2. รวบรวมและจัดเก็บผลงานวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

3. เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน

 


 

 

ภาระงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

 

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. วิเคราะห์และจัดทำแผนฯ สถาบัน

 • ศึกษาข้อมูล และขั้นตอนในการจัดทำแผนฯ สถาบัน
 • จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน เพื่อจัดทำร่างแผนฯ สถาบัน
 • จัดทำแผนฯ สถาบัน
 • พิจารณา และทบทวนแผนฯ ร่วมกัน

2. วิเคราะห์และจัดทำแผนฯ กองแผนงาน

 • รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงภายในกองแผนงาน
 • วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองแผนงาน

 

งานประสานงาน ติดตาม และรายงานผล

1. ประสานงานการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

 • แจ้งหน่วยงานในสถาบันฯให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และ 1 ปี
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

2. ติดตามผลการดำเนินงาน

 • กำหนดระยะเวลารายงานผล และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดให้ ทคอ.การวางแผนและประเมินผลกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน(ทุก 6 เดือน)

3. สรุปและรายงานผล

 • จัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 • กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันของหน่วยงาน(ทุก 6 เดือน)

4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 • เพื่อการนำแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน

 

งานด้านการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

1. จัดทำ/ปรับปรุง และเผยแพร่คู่มือ

 • จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของสถาบัน และเผยแพร่คู่มือสู่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

2. งานพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง

 • รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง
 • จัดระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
 • สร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด

 

งานควบคุมภายใน

 • จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (กองแผนงาน)
 • จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (ทุกหน่วยงานในสถาบัน)

 


 

 

ภาระงานกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

 • ศึกษาและพัฒนาระบบกลไกของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
 • วางแผนการดำเนินงานและจัดระบบ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  เพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำคู่มือ/หลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ (อบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน)
 • บริหารงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน
 • ให้บริการแนะนำ/ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา

 

งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

 • ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
 • วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
 • ประสานการตรวจติดตามระหว่างผู้บริหารและหน่วยงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 • การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

 

งานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 • รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประมวลผลข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 


 

 

 

ภาระงานกลุ่มงานบริหารและธุรการ

 

งานสารบรรณ

 • งานรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือ
 • งานจัดเก็บเอกสาร
 • งานเสนอหนังสือเอกสาร
 • งานประชุม –สัมมนา
 • งานติดต่อประสานงาน
 • งานจองการใช้ทรัพยากรของสถาบัน

 

งานบุคคล

 • งานทะเบียนประวัติบุคลากร
 • งานขออนุมัติบรรจุ/แต่งตั้ง/เลื่อนระดับฯ/ลาออก
 • งานครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานควบคุมบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
 • งานคีย์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในระบบ QAIS
 • งานเก็บรวบรวมสถิติงานบุคคล
 • งานประเมินผล ต่อสัญญาจ้าง
 • งานเลื่อนระดับเงินเดือนบุคลากร

 

งานการเงิน/พัสดุ

1. งานการเงิน

 • งานจัดทำบัญชีควบคุมการใช้ จ่ายเงิน
 • งานขออนุมัติดำเนินการและเบิกจ่าย
 • งานจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
 • งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีของกลุ่มงาน
 • งานเงินยืมทดรองราชการกองแผนงาน
 • งานควบคุมเงินส่วนกลางเงินค่าตอบแทนกองแผนงาน

2. งานพัสดุ

 • งานควบคุมพัสดุ
 • งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
 • งานจัดซื้อ –จัดจ้าง
 • งานเบิก/จ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์
 • งานตรวจรับพัสดุประจำปี
 • งานโอน/บริจาก รับโอน/บริจาค  ครุภัณฑ์
 • งานดูแลรักษา-ซ่อมแซมครุภัณฑ์

 

งานผลิตเอกสาร

 • งานจัดพิมพ์หนังสือ-เอกสาร
 • งานถ่ายเอกสาร
 • งานจัดทำรูปเล่มเอกสาร

 

งานอาคารสถานที่

 • งานดูแลทำความสะอาดสำนักงาน
 • งานดูแลจัดเตรียมห้องประชุมกองแผนงาน
 • งานดูแลแจ้งซ่อมสถานที่/ระบบน้ำประปา/ไฟฟ้า
 • งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

 

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • งานดูแลงานที่ดำเนินงานให้ผู้อำนวยการ
 • งานกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน
 • งานกิจกรรม KM หน่วยงาน
 • งานกิจกรรม 5ส หน่วยงาน
 • งานจัดทำแผนงานต่าง ๆ ของกลุ่มงาน
 • งานร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบัน

 


 

 

Information

กองแผนงาน

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0 2727 3000 ต่อ 3350-3362

โทรสาร: 0 2374 8444
E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.