Photo Photo
Home

 

ภาระงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 

งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

1. งานสำรวจ

 • สำรวจภาวะการหางานทำ/ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของบัณฑิต
 • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
 • สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถาบันและความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฎิบัติงานสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
 • สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. งานประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ แบบออนไลน์ ทุกวิชา/อาจารย์

 • การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ/ส่งรายงาน
 • รายงานผลการประเมินให้คณะ

 

งานสถิติและสารสนเทศ

1. งานจัดเก็บข้อมูลสถิติ สารสนเทศ

 • ด้านบุคลากร
 • ด้านการเรียนการสอน
 • ด้านนักศึกษา
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการเงินและงบประมาณ
 • ด้านบริการวิชาการ
 • ด้านอาคารสถานที่

2. งานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

3. งานจัดทำรายงานประจำปี

 • รวบรวมผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
 • จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี
 • จัดพิมพ์รายงานประจำปี
 • เผยแพร่รายงานประจำปี

4. งานจัดประชุมคณะทำงานระบบ QAIS เพื่อหารือในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน และรายงานความก้าวในที่ประชุม ทคอ.การวางแผนและประเมินผล

5. งานการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และการอนุมัติข้อมูลในระบบ QAIS ให้ทุกหน่วยงาน

 

งานสนับสนุนการวิจัย

1. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน

2. รวบรวมและจัดเก็บผลงานวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

3. เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน

 


 

Information

กองแผนงาน

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0 2727 3000 ต่อ 3350-3362

โทรสาร: 0 2374 8444
E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.