ภาระงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

 

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. วิเคราะห์และจัดทำแผนฯ สถาบัน

2. วิเคราะห์และจัดทำแผนฯ กองแผนงาน

 

งานประสานงาน ติดตาม และรายงานผล

1. ประสานงานการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

2. ติดตามผลการดำเนินงาน

3. สรุปและรายงานผล

4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

งานด้านการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

1. จัดทำ/ปรับปรุง และเผยแพร่คู่มือ

2. งานพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง

 

งานควบคุมภายใน