ภาระงานกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

 

งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

 

งานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา