ติดตามข่าวสารของ นิด้า ได้ที่นี่ (NIDA NEWS)  

ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน (NIDA Planning Calendar

 

ข่าวกองแผนงาน NIDA 2562 (NIDA Planning NEWS)

 

 

โครงการการจัดการความรู้ ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้องค์ความรู้ จำนวน 2 Platform โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ใน Workplace by Facebook และ Line กลุ่มกองแผนงาน แล้ว

ซึ่งจะใช้ประกอบการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

 

 


 

ข่าวกองแผนงาน NIDA 2560 (NIDA Planning NEWS)

 


ข่าวกองแผนงาน NIDA 2559 (NIDA Planning NEWS)

 

 

 

Planning KM - มาทำความรู้จัก "Power Added Model ซึ่งเป็นต้นแบบการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงาน" จัดทำโดย กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 


Planning NIDA - อีกครั้ง รางวัลแห่งความสำเร็จ “5ส ปี 2559” จากความร่วมมือร่วมใจของชาว กองแผนงาน NIDA

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 

 


NIDA - โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "แผนพัฒนาคุณภาพ 3 ปี"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "แผนพัฒนาคุณภาพ 3 ปี" ..... รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


NIDA - โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 7 หมวด 1 การนำองค์การ (Leadership)

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 7 หมวด 1 การนำองค์การ ..... รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 


NIDA - สรุปผลการสำรวจต่าง ๆ ของสถาบัน ปี 2558

 


สำนักงบประมาณ - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ (ส.ค.2559)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


NIDA - ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


NIDA - ครงการสัมมนา เรื่อง "การคิดเชิงระบบและการบริหารด้วยข้อมูลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


NIDA - วิธีการประหยัดพลังงานแบบง่าย ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 


สกอ. - สกอ. ได้เผยแพร่ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558 - 2561 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยสามารถ Download ได้ที่ www.edpex.org หรือ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


สกอ. - สกอ. จัดการประชุมสัมมนา "การใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา"

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


สกอ. - ศธ. เปิด "การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ ... สร้างสุข" ระหว่างวันที่ 1 - 24 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


NIDA - การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อประสานความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และบุคลากรกองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี .... รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


NIDA - โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 4 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management)" .... รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 


NIDA - โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 3 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning).... รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


ก.พ.ร. - ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 

NIDA - โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 1 โครงร่างองค์การ (Organization Profile : OP)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "โครงร่างองค์การ (Organization Profile : OP)" .... รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ข่าวกองแผนงาน NIDA 2558 (NIDA Planning NEWS 2015)

 

 

 โครงการ "ขุนแผน ACADEMY" (ปฏิทินกองแผนงาน)   

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาไทย" วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยาย 

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Human Resource: การบริหารทรัพยากรบุคคล" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

KM - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ (EdPEx - AUN-QA) ที่ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Information System and Knowledge Management: การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

QA - การอบรมโครงการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557" บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2558

Risk - ข่าว การประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (the Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction-3WCDRR) ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2558

QA - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 "แนวทางการขับเคลื่อนสถาบันสู่สากลและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

QA - การอบรมโครงการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Quality Journey to World Class Quality "OP : Organizational Profile"" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558

QA - ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม เรื่อง "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Customer Focus: การมุ่งเน้นผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

QA - ประชาสัมพันธ์ โครงการ "บนเส้นทางแห่งคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศระดับสากล ปี พ.ศ.2558"

QA - ประชาสัมพันธ์ "TQA Tranning Programme ประจำปี 2558" โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

ข่าวกองแผนงาน NIDA 2557 (NIDA Planning NEWS 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แหล่งข่าวหน่วยงานภายนอก