Photo Photo
Home

ข่าวกองแผนงาน NIDA 2558 (NIDA Planning NEWS 2015)

 

 

 โครงการ "ขุนแผน ACADEMY" (ปฏิทินกองแผนงาน)   

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาไทย" วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยาย 

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Human Resource: การบริหารทรัพยากรบุคคล" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

KM - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ (EdPEx - AUN-QA) ที่ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Information System and Knowledge Management: การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

QA - การอบรมโครงการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557" บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2558

Risk - ข่าว การประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (the Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction-3WCDRR) ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2558

QA - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 "แนวทางการขับเคลื่อนสถาบันสู่สากลและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

QA - การอบรมโครงการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Quality Journey to World Class Quality "OP : Organizational Profile"" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558

QA - ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม เรื่อง "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

QA - การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยงาน "Customer Focus: การมุ่งเน้นผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

QA - ประชาสัมพันธ์ โครงการ "บนเส้นทางแห่งคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศระดับสากล ปี พ.ศ.2558"

QA - ประชาสัมพันธ์ "TQA Tranning Programme ประจำปี 2558" โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

ข่าวกองแผนงาน NIDA 2557 (NIDA Planning NEWS 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • QA - Work Flow กระบวนการตามระบบประกันคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เอกสาร 1,เอกสาร 2) (หากท่านประสงค์จะขอรับเอกสารฉบับเต็ม แจ้งไปยัง กองแผนงาน นิด้า (e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ))

 

 

 


 

แหล่งข่าวหน่วยงานภายนอก

  • ข่าว สมศ. ติดตามได้ที่  http://www.onesqa.or.th (ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก)

  • ข่าว สกอ. ติดตามได้ที่ http://www.mua.go.th (ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)

  • ข่าว ก.พ.ร. ติดตามได้ที่ http://www.opdc.go.th (ข้อมูลและข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

Information

กองแผนงาน

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0 2727 3000 ต่อ 3350-3362

โทรสาร: 0 2374 8444
E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.