แผน (Plan)

 


 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (The Higher Education Development Plan of Office of the Higher Education Commission : OHEC)

 

 

(ที่มา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)