กองแผนงาน แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มงาน โดยมีภารกิจ บทบาทหน้าที่ ดังนี้

  1. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ รับผิดชอบงานวิเคราะห์จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน งานติดตามและประเมินผล งานประชุม ทคอ.การวางแผนและประเมินผล

  2. กลุ่มงานงบประมาณ รับผิดชอบงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายได้และงบประมาณประเภทอื่นๆ งานติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณ และงานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน (PART/Unit Cost)

  3. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนายุทธศาสตร์ งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล งานประเมินผลการสอนรายวิชา งานสถิติและสารสนเทศ และงานจัดทำรายงานประจำปี

  4. กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ  งานประกันคุณภาพภายใน (ตามเกณฑ์ สกอ.) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (ตามเกณฑ์ สมศ.) และงานสารสนเทศ เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

  5. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง งานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง งานติดตามประเมินผลและรายงานผล และงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

  6. กลุ่มงานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ งานบุคคล งานผลิตเอกสาร งานการเงินและพัสดุ และงานอาคารสถานที่ของหน่วยงาน