ปี พ.ศ. 2556

 

กองแผนงาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานจิตร ธูปเทียนรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุธศักราช 2556"


 

ปี พ.ศ. 2553

 

กองแผนงาน ขอแสดงความยินดีกับ นางละเอียด สอนเขียว ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุธศักราช 2553"