คู่มือการปฏิบัติงาน - กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

(Work Manual - Strategy Management Section)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฺFiscal Year 2013)  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฺFiscal Year 2012)  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน - กลุ่มงานงบประมาณ

(Work Manual - Budget Section)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฺFiscal Year 2014)  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฺFiscal Year 2013)  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน - กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

(Work Manual - Risk Management Section)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฺFiscal Year 2013)  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน - กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(Work Manual - Education Quality Assurance System Development Section)

 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (Internal Quality Assurance)

ปีการศึกษา 2553-2555 (Academic Year 2009-2012)

 

2. การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) (External Quality Assessment)

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (The Third External Quality Assessment 2011-2015)

 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง (ก.พ.ร.) (Evaluation of the Government Performance)

 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (Thailand Public Service Awards 2013)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฺFiscal Year 2013)  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฺFiscal Year 2012)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฺFiscal Year 2011)

 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

ปี พ.ศ.2552-2553 (2010-2011)